bg_BGen_US
„ЕКО МЕС“ ЕООД

Фирма „ЕКО МЕС“ ЕООД бе одобрена за финансиране по програма за развитие на селските райони 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Име на проекта: Технологична модернизация и автоматизация на производството
Бенефициент: ЕКО МЕС ЕООД
Мярка: Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г
Цел на проекта: Mодернизация и автоматизация на основните мероприятия в производството на ЕКО МЕС ЕООД, чрез които ще се постигне по-високо качество на продукцията, подобряване на оперативността и безопасност на условията на труд.
Договор: BG06RDNP001-4.014-0002-C01 от 10.10.2023 г.
Субсидия: 293 369,00 лв.
Начало на инвестицията: 10.10.2023 г.
Край на инвестицията: 15.06.2025 г.