bg_BGen_US
„ЕКО МЕС“ ЕООД

Име на проекта: Инвестиции в разширяване и автоматизация на производствените процеси в предприятие ЕКО МЕС ЕООД

Бенефициент: ЕКО МЕС ЕООД

Мярка: Подмярка 4.2 „Инвестиции в препработка /маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Цел на проекта: Модернизация и автоматизация на няколко основни мероприятия в предприятието на ЕКО МЕС ЕООД , чрез които ще се постигне по-високо качество на продуктицята и увеличаване на продажбите на слайс разфасовки.

Договор: BG06RDNP001-4.015-0006-C01 от 01.08.2023 г.

Субсидия : 1 955 269,49 лв.

Начало на инвестициоята: 01.08.2023 г.

Край на инвестицията :15.06.2025 г.