bg_BGen_US

ЕКО МЕС” ЕООД, с. Величково

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН или Законът)

Във връзка с влизането на ЗЗЛПСПОИН в сила, считано от 04.05.2023 г. “ЕКО МЕС” ЕООД, в качеството му на задължен субект по ЗЗЛПСПОИН и за защита на лицата по чл. 5 от този закон, предоставя следната информация по чл. 12, ал. 4:


1. ЗАЩИТА по ЗЗЛПСПОИН се предоставя при следните кумулативни условия:

1.1. Качество на СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ:  физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1. работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;

3. доброволец (платен или неплатен) и стажант;

4. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;

5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици;

6. лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;

7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;

 

1.2. ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ на сигналите за нарушения:

Сигналите трябва да се отнасят до нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, посочени в Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН – Част I и Част II, а именно:

1. в областта на:

а) обществените поръчки;

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) безопасността и съответствието на продуктите;

г) безопасността на транспорта;

д) опазването на околната среда;

е) радиационната защита и ядрената безопасност;

ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

з) общественото здраве;

и) защитата на потребителите;

к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

л) сигурността на мрежите и информационните системи;

2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

5. извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл. 5 е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

6. нарушения на българското законодателство в областта на:

а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

б) трудовото законодателство;

в) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Да НЕ се отнасят до нарушения:

1. на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

2. на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;

3. които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;

4. на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;

5. на тайната на съдебното съвещание;

6. на правилата на наказателното производство.

Да е засегнат ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС:

В предметния обхват на Закона попадат единствено сигнали или публично оповестена информация за нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес, както и правото на Европейския съюз.

ЗЗЛПСПОИН не е приложим за разглеждане на жалби, сигнали или други искания, чрез които се търси единствено защита на лични права, които са свързани с наличието на личен и пряк правен интерес, без да има засегнат обществен интерес.

1.3. Сигнализиращото лице да е подало сигнал за нарушение чрез вътрешен или външен канал при условията и по реда на Закона и е имало основателна причина да счита, че подадената от него информация е била вярна към момента на подаването на сигнала.

Ако се установи, че лицето е било недобросъвестно и съзнателно е подало сигнал с невярна информация, такова лице СЕ НАКАЗВА С ГЛОБА от 3000 до 7000 лв.

 

1.4. Защита по Закона се предоставя и на:

а) лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято помощ следва да е поверителна;

б) лица, които са свързани посредством работата или роднини на сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането;

в) юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст;

г) лица, които публично оповестяват информация за нарушения и за която са постъпили данни в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или е поискана защита от съответното лице, оповестило информацията.

2. Данни за контакт при използването на канал за ВЪТРЕШНО подаване на сигнали в “ЕКО МЕС” ЕООД по ЗЗЛПСПОИН:

2.1. писмено:

по имейл:dnikolaeva@ecomes.eu

по поща на адрес: с.Величково, ул.“Памидовско шосе“1

 

2.2. устно:

на телефон: 0879228450

на място чрез лична среща в “ЕКО МЕС” ЕООД на адрес:с.Величково, ул.“Памидовско шосе”1

Служител за разглеждане на сигнали в “ЕКО МЕС” ЕООД Даниела Николаева

3. Данни за контакт при използването на канал за ВЪНШНО подаване на сигнали в КЗЛД:

            3.1. писмено:

по имейл whistleblowing@cpdp.bg  

по поща на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

3.2. устно – на място в КЗЛД на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Среща може да се проведе всеки вторник и четвъртък в сградата на КЗЛД в часовия интервал от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:30 ч.

4. Приложими процедури за подаване на сигнали за нарушения:

4.1. При желание от страна на сигнализиращото лице – чрез използване на образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона. Формулярът не е задължителен за попълване от сигнализиращото лице. В случай че то реши да го използва обаче, лицето следва да попълни само Част I – V включително и да го подпише: при изпращане на формуляра по пощата – със саморъчен подпис; при изпращане по електронна поща – с квалифициран електронен подпис.

Образецът на Формуляра е достъпен на интеренет страницата на КЗЛД, на следния интернет адрес: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282.

4.2. Чрез обаждане по телефона или чрез лична среща със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който ще документира подадения устно пред него сигнал чрез попълване на Формуляра по утвърден от КЗЛД образец за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона. Попълването на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала, е задължително.

4.3. Когато сигнализиращото лице не използва образеца на формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона, то може да подаде сигнала писмено по всякакъв друг избран от него начин. В тези случаи служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, ще установи контакт със сигнализиращото лице с цел попълване на Формуляра за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона.

5. Режим на поверителност: 

Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, има служителят, отговарящ за разглеждането на съответния сигнал и по изключение други служители, при спазване на принципа „необходимост да се знае“ в изпълнение на функционалните задължения и/или конкретно възложена задача. Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от Закона. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават (чл. 32, ал. 2 от Закона).

6. Последващи действия: 

Действията, които “ЕКО МЕС” ЕООД предприема във връзка с разглеждането на конкретен сигнал, са подробно уредени в чл. 16 и чл. 17 от Закона, както и във Вътрешните правила на Дружеството по прилагането на Закона. Съобразно естеството на сигнала и за изясняване на конкретни обстоятелства, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, има задължение да поддържа връзка със сигнализиращото лице и да му предоставя обратна информация за предприетите действия. Във всички случаи, съобразно естеството на твърдяното нарушение, когато Законът предвижда това, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали препраща сигнала към КЗЛД.

7. Защита на сигнализиращите лица срещу ответни действия срещу тях:

7.1 Забранява се всяка форма на ответни действия спрямо сигнализиращите лица, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия (чл. 33 от ЗЗЛПСПОИН).

7.2 Сигнализиращите лица имат право на достъп до мерки за подкрепа по чл. 35 от Закона. Мерките се предоставят от КЗЛД, от Националното бюро за правна помощ или от медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите.

8. Освобождаване от отговорност – чл. 36 от Закона

8.1 Сигнализиращите лица не носят отговорност за придобиването на информацията, за която е подаден сигналът или за достъпа до нея, при условие, че това придобиване или този достъп не съставлява самостоятелно престъпление.

8.2 Сигнализиращите лица не носят отговорност за нарушаване на ограниченията за разкриване на информация, предвидени с договор, закон или подзаконов нормативен акт или административен акт, при условие че имат основателни причини да считат, че подаването на сигнал или публичното оповестяване на информацията е било необходимо за разкриване на нарушението

8.3 Когато подаденият сигнал включва информация, представляваща търговска тайна и когато сигнализиращото лице отговаря на условията на Закона, това подаване на сигнал или публично оповестяване се счита за правомерно по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на търговската тайна.

Настоящият информационен материал има за цел да даде основни разяснения по Закона и не претендира за изчерпателност.